Rozdiel medzi TRI a SFI nemusí byť žiadny

Pre pochopenie rozdielu medzi type rating instructor - TRIsynthetic flight instructor - SFI je potrebné ozréjmiť vstupné požiadavky pre žiadateľov a oprávnenia plynúce z jednotlivých osvedčení inštruktora.

Vstupné požiadavky pre TRI a SFI

Ak pominieme minimálny nálet požadovaný pre obe osvedčenia - SFI aj TRI, tak pre vydanie osvedčenia TRI a vykonávanie oprávnení type rating instructor TRI je potrebné, aby bol žiadateľ držiteľ

  • preukazu spôsobilosti s osvedčením zdravotnej spôsobilosti
  • platnej typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla

Na rozdiel od SFI, kedy postačuje, aby žiadateľ len bol v minulosti držiteľom preukazu spôsobilosti (teda aj zdravotnej spôsobilosti) a typovej kvalfiikácie pre daný typ lietadla.

Okrem toho je pre vydanie TRI potrebná aj tzv. nedávna prax. Tá v prípade TRI predstavuje minimálny počet traťových úsekov odlietaných za poslednych 12 mesiacov pred získaním spomínaného osvedčenia. Pre vydanie TRI je teda treba, aby bol pilot aktívny na danom type za posledný rok.

Oprávnenia TRI a SFI

Vo väčšine prípadov sa výcvik TRI, ako aj preskúšanie realizuje na simulátore. Preto sa osvedčenie TRI do preukazu zapisuje ako TRI Restricted, alebo TRI FFS Only. Znamená to, že držiteľ TRI môže svoje oprávnenia vykonávať len na simulátore daného typu. Nie však v lietadle. Vzhľadom na dostupnosť leteckých simulátorov to totiž s výnimkou výcviku v pristávaní (base training) ani  nie je potrebné.

Je preto teda možné povedať, že oprávnenia TRI aj SFI sú identické, ak sú oprávnenia TRI obmedzené len na letecký výcvik v simulátore.

Pre koho je vhodné TRI a SFI

SFI je vhodné pre:

  • pilotov, ktorí nemajú nedávnu prax za posledný rok na danom type (t.j. nelietajú ho aktívne)
  • pilotov, ktorí nie sú držiteľmi preukazu spôsobilosti, alebo zdravotnej spôsobilosti (napr. dôchodcovia, alebo tí, ktorým sa zhoršila zdravotná spôsobilosť)
  • pilotov s expirovanou typovou kvalifikáciou pre daný typ

TRI je vhodné pre:

  • aktívne lietajúcich pilotov na danom type lietadla

Zopár poznámok

  • TRI obmedzené na simulátor umožňuje rozšírenie oprávnení pre výcvik v pristávaní, alebo LIFUS, čo SFI logicky neumožňuje
  • SFI je po splnení podmienok pre vydanie TRI (napr. nalietanie potrebných traťových úsekov za 12 mesiacov) možné administratívne prevydať ako TRI s obmedzením na simulátor