EASA SFE je Synthetic Flight Examiner

Simulátorový examinátor, alebo EASA SFE - synthetic flight examiner je, alebo bol profesionálny pilot, držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot a zároveň inštruktor na konkrétnom type lietadla.

Simulátorový examinátor je držiteľ osvedčenia examinátora vydaného podľa ustanovenia FCL.1010.SFE, Nariadenia 1178/2011 a Časti FCL.

Oprávnenia SFE

Simulátorový examinátor SFE disponuje nasledovnými oprávneniami podľa FCL.1005.SFE, ktoré sú obmedzené na vykonávanie preskúšaní výhradne na letovom simulátore - FSTD:

 • realizovať praktickú skúšku (skill test) pre získanie typovky - typovej kvalifikácie
 • poskytovať praktické preskúšania odbornej spôsobilosti na predĺženie a obnovu typovej kvalifikácie a s ňou spojenú prístrojovú kvalifikáciu
 • praktické preskúšanie pre vydanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A)
 • praktické preskúšanie pre vydanie leteckého preukazu MPL(A) v prípade, ak examinátor disponuje oprávneniami FCL.925
 • hodnotenie spôsobilosti typový inštruktor - SFI alebo TRI pre daný typ lietadla v prípade, ak je držiteľom osvedčenia examinátora TRE, alebo SFE viac ako 3 roky

Požiadavky na SFE

Simulátorový examinátor musí spĺňať požiadavky FCL.1010.SFE(1) pre viacpilotné lietadlá:

 • je, alebo v minulosti bol držiteľom leteckého preukazu dopravný pilot ATPL(A) a príslušnej typovej kvalifikácie
 • musí byť držiteľom osvedčenia simulátorový inštruktor pre príslušný typ lietadla
 • v prípade viacpilotných lietadiel absolvovať minimálne 1500 letových hodín na viacpilotných lietadlách

pre jednopilotné lietadlá:

 • absolvovať minimálne 500 letových hodín na jednopilotných lietadlách
 • musí byť držiteľom preukazu spôsobilosti obchodný pilot alebo dopravný pilot - ATPL(A)
 • byť držiteľom osvedčenia simulátorový inštruktor pre príslušný typ lietadla

Pre prvé vydanie osvedčenia typový examinátor TRE, musí absolvovať minimálne 50 hodín ako typový inštruktor - TRI alebo simulátorový inštruktor - SFI na danom type lietadla.