EASA TRE je type rating examiner

Typový examinátor, alebo EASA TRE - type rating examiner je profesionálny pilot, držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot a zároveň typový inštruktor na konkrétnom type lietadla.

Typový examinátor je držiteľ osvedčenia examinátora vydaného podľa ustanovenia FCL.1010.TRE, Nariadenia 1178/2011 a Časti FCL.

Oprávnenia TRE

Typový examinátor TRE disponuje nasledovnými oprávneniami:

  • realizovať praktickú skúšku (skill test) pre získanie typovky - typovej kvalifikácie
  • poskytovať praktické preskúšania odbornej spôsobilosti na predĺženie a obnovu typovej kvalifikácie a s ňou spojenú prístrojovú kvalifikáciu
  • praktické preskúšanie pre vydanie leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A)
  • praktické preskúšanie pre vydanie leteckého preukazu MPL(A) v prípade, ak examinátor disponuje oprávneniami FCL.925
  • hodnotenie spôsobilosti typový inštruktor - SFI alebo TRI pre daný typ lietadla v prípade, ak je držiteľom osvedčenia examinátora TRE viac ako 3 roky

Požiadavky na TRE

Typový examinátor musí spĺňať požiadavky FCL.1010.TRE, teda:

  • v prípade viacpilotných lietadiel absolvovať minimálne 1500 letových hodín na viacpilotných lietadlách, z ktorých musí byť minimálne 500 ako veliteľ lietadiel (pilot-in-command)
  • v prípade jednopilotných lietadiel zložitej konštrukcie, absolvovať minimálne 500 letových hodín na jednopilotných lietadlách, z ktorých minimálne 200 musí byť vo funckií veliteľ lietadla (pilot-in-command)
  • musí byť držiteľom osvedčenia typový inštruktor pre príslušný typ lietadla
  • musí byť držiteľom preukazu spôsobilosti obchodný pilot (týka sa len jednopilotných lietadiel), alebo dopravný pilot - ATPL(A)
  • pre prvé vydanie osvedčenia typový examinátor TRE, musí absolvovať minimálne 50 hodín ako typový inštruktor - TRI na danom type lietadla.