TRI assessment of competence

Hodnotenie inštruktora TRI je praktické preskúšanie, ktoré môže vykonať examinátor TRE, alebo SFE pre daný typ lietadla s praxou examinátora TRE alebo SFE minimálne 3 roky.

Hodnotenie spôsobilosti má za cieľ overiť spôsobilosť žiadateľa vykonávať funkciou inštruktora pre daný typ lietadla. Pre potreby viacpilotných lietadiel je hodnotenie inštruktora vykonávané spravidla v letovom simulátore. V prípade menších lietadiel - business jetov, alebo lietadiel pre ktoré nie je dostupný simulátor sa vykonáva hodnotenie spôsobilosti inštruktora aj na lietadle.

Je nutné uviesť, že hodnotenie spôsobilosti SFI je identické s hodnotením spôsobilosti TRI obmedzeného pre výcvik na letovom simulátore. Pre zrušenie obmedzenia TRI je potrebné absolvovať hodnotenie spôsobilosti inštruktora TRI priamo na lietadle.

Preskúšanie podľa FCL.935(b) musí zahŕňať:

  • overenie schopností definovaných v FCL.920 počas predletovej fázy, poletového rozboru, ako aj výučby teoretických vedomostí
  • ústne preskúšanie teoretických vedomostí budúceho inštruktora
  • ukážku cvičení súvisiacich s daným typom, ktoré umožňujú overiť schopnosti budúceho inštruktora

Ak sa hodnotenie inštruktora TRI vykonáva na simulátore, podľa AMC4 FCL.935 musí takéto preskúšanie obsahovať minimálne 3 hodiny letového výcviku v simulátore. V tom prípade je osvedčenie inštruktora obmedzené na poskytovanie leteckého typového výcviku len na simulátore - tzv. TRI restricted.