SFI assessment of competence

Hodnotenie inštruktora SFI je praktické preskúšanie, ktoré môže vykonať examinátor TRE, alebo SFE pre daný typ lietadla s praxou examinátora TRE alebo SFE minimálne 3 roky.

Hodnotenie spôsobilosti má za cieľ overiť spôsobilosť žiadateľa vykonávať funkciou inštruktora v simulátore pre daný typ lietadla.

Je nutné uviesť, že hodnotenie spôsobilosti SFI je identické s hodnotením spôsobilosti TRI obmedzeného pre výcvik na letovom simulátore.

Preskúšanie podľa FCL.935(b) musí zahŕňať:

  • overenie schopností definovaných v FCL.920 počas predletovej fázy, poletového rozboru, ako aj výučby teoretických vedomostí
  • ústne preskúšanie teoretických vedomostí budúceho inštruktora
  • ukážku cvičení súvisiacich s daným typom, ktoré umožňujú overiť schopnosti budúceho inštruktora

Podľa AMC4 FCL.935, hodnotenie spôsobilosti inštruktora SFI musí obsahovať minimálne 3 hodiny letového výcviku v simulátore. Táto požiadavka platí aj v prípade, ak sa realizuje hodnotenie TRI obmedzené pre výkon funkcie na FSTD.